โปรแกรม Workflow
กับงานควบคุมเอกสาร ISO

แก้ปัญหางานซ้ำซ้อน ลดปัญหาอนุมัติงานล่าช้า เพราะมีระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็สามารถตรวจสอบ และอนุมัติงานได้ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า WorkFlow ทำงานผ่าน Web Browser

Workflow Capabilities

ความสามารถของ Workflow

workflow สามารถทำอะไรได้บ้าง ? รวบรวมเอกสารที่ต้องอนุมัติมาไว้ในที่เดียว ทั้งใบเสนอราคา เอกสารจัดซื้อ พิจารณาแล้วอนุมัติได้ทันที พร้อมแจ้งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

Workflow Procedure

การทำงานของ Workflow

Workflow ดีต่อการทำงานในองค์อย่างไร?

Workflow ช่วยให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจของคุณ

สามารถช่วยให้งานดำเนินไปอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนโดยอัตโนมัติ และยังสามารถพัฒนากระบวนการทำงานของธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพดีขึ้นได้ด้วย อนุมัติเอกสารออนไลน์ อนุมัติเอกสารสำคัญหรือเอกสารด่วนได้ทุกเวลาที่ต้องการ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เซ็นอนุมัติได้อย่างง่ายดาย

จัดการเอกสารครบวงจร

ช่วยบริหารจัดการงานเอกสารขององค์กร ตลอดอายุขัยของเอกสาร ตั้งแต่ควบคุมสิทธิของผู้ใช้ พิจารณาอนุมัติในแต่ละลำดับขั้น แจกจ่ายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

รองรับไฟล์ทุกรูปแบบ

รองรับรูปแบบของเอกสารได้หลากหลาย เช่น PDF, HTML, AutoCAD DWG, JPEG, PNG, MPEG และอื่นๆ อีกมากมายที่ใช้กันอยู่ในองค์กรทั่วไป หมดปัญหาเรื่องเปิดไฟล์ไม่ได้

แบบฟอร์ม Electronic (e-Form)

สามารถสร้างฟอร์มได้อย่างอิสระ โดยระบบจะควบคุม version ของฟอร์ม เพื่อให้การบริหารแบบฟอร์มในองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง

ค้นหาและเรียกดูเอกสาร

สามารถค้นหา และเรียกดูเอกสารทั้งแบบอย่างง่าย และแบบหลายเงื่อนไข เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกค้นหาเอกสารที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

ระบบความปลอดภัย

ควบคุมความปลอดภัยแบบ password และการเข้ารหัสเอกสารของระบบจะช่วยควบคุมสิทธิ และการเข้าถึงเอกสาร โดยจำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเท่านั้น

การค้นหาแบบระบุคำค้น

ผู้ใช้สามารถค้นหางาน หรือเอกสารได้แบบคำค้นก็ได้เช่นกัน ทั้งไทยและอังกฤษโดยจะค้นจากในเนื้อเอกสารหรือในแบบฟอร์มก็ได้ เพื่อให้การค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

ระบบการแจ้งเตือน

เพื่อให้การอนุมัติเอกสารต่าง ๆ เสร็จสิ้นในกำหนดเวลาที่ได้ตั้งไว้ ระบบมีระบบการแจ้งเตือนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสามารถตั้งค่าได้หลากหลายแบบ

ติดตามสถานะงานแบบ Real Time

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ และติดตามสถานะของงานว่าอยู่ในขั้นตอนใด นอกจากนี้สามารถมอบหมายและเปลี่ยนแปลงสามารถอนุมัติเอกสารใหม่ได้ หากเกิดเหตุสุดวิสัย

ควบคุมเวอร์ชัน และการปรับปรุงเอกสาร

ควบคุม version และกระบวนการปรับปรุงเอกสารโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าเอกสารที่ถูกจัดเก็บอยู่ในระบบ จะเป็นเอกสารที่ถูกปรับปรุง หรือ update ล่าสุดเสมอ

จัดการปัญหาด้าน ISO

Workflow ช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR)

Workflow ช่วยแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (CAR) ไม่เป็น หรือไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร หรือแก้ไขแล้วไม่ถูกต้องบ้าง หรือแก้ไขแล้วแก้ไขอีกไม่รู้จักจบ ซึ่ง Workflow จะจัดการปัญหาเหล่านี้ให้ CAR ใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา และป้องกันการเกิดปัญหาภายในองค์กร ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะทำงานในรูปแบบ Workflow เป็นขั้นตอน ซึ่งกระบวนการนี้สามารถหาได้ที่ระบบจัดการเอกสาร BeeECM

วิเคราะห์หาสาเหตุความบกพร่อง

รวบรวมความคิดเห็นของ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาหาสาเหตุของความบกพร่อง และเพื่อเป็นการรวบรวมความคิดเห็นอย่างเป็นระบบก็สามารถนำกลวิธีทางสถิติ ง่าย ๆ มาช่วยได้

ปฏิบัติการแก้ไขความบกพร่อง

หลังจากทราบสาเหตุของความบกพร่องที่แท้จริง และครบถ้วนทุกสาเหตุของความบกพร่องแล้ว ก็เข้ามาสู่กระบวนการในการปฏิบัติการแก้ไขตามสาเหตุที่แท้จริง

ป้องกันความบกพร่องไม่ให้เกิดซ้ำ

เพื่อความบกพร่องจะไม่ได้กลับมาเกิดซ้ำอีก โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือการขยายผล และการทวนสอบ

ขอดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง

ขออนุมัติเอกสาร

Workflow ขอดำเนินการทางเอกสาร (DAR)

หลักของการทำงานของ Workflow ในระบบจัดเก็บเอกสาร BeeECM นั้นจะมุ่งเน้นที่การควบคุมเอกสารเป็นหลัก ดังนั้นเมื่อต้องการจะเปลี่ยนแปลงเอกสารไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจากบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะสามารถประกาศใช้งานเอกสารได้

ขอออกเอกสารใหม่

ใช้สำหรับการขออนุมัติเอกสาร โดยการขออนุมัติเอกสารใน Action นี้ จะมีการกำหนดหมายเลขเอกสารและกำหนดผู้มีสิทธิ์เห็นเอกสาร

ขอทบทวนและแก้ไขเอกสาร

สำหรับการขอแก้ไขเอกสาร ซึ่งการขออนุมัติประเภทนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อมีการขอออกเอกสารใหม่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง

ขอสำเนาเอกสาร

สำหรับทำการขอสำเนาเอกสารเพื่อนำไปใช้ โดยอาจมีเหตุผลต่าง ๆ ที่ต้องใช้สำเนาเอกสาร

ขอยกเลิกเอกสาร

สำหรับการขอยกเลิกการใช้งานเอกสาร โดยเมื่อเสร็จสิ้นการขออนุมัติแล้ว เอกสารจะทำการย้ายเข้าไปอยู่ใน Folder “ยกเลิกเอกสาร” ให้โดยอัตโนมัติ และทำการปิดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร

ขอดำเนินการยกเลิกเอกสาร

– ตัวอย่างการขออนุมัติเอกสาร –

ตัวอย่างการใช้ Workflow ขออนุมัติเอกสาร

ตัวอย่างการขออนุมัติเอกสารโดยใช้ Workflow โดยการทำงานของ Workflow จะเป็นการทำงานตามขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร อนุมัติเอกสาร และเผยแพร่เอกสาร โดยมีการทำงาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สร้างเอกสาร

เริ่มสร้างเอกสารเพื่อขออนุมัติ โดยขั้นตอนที่ 1 จะต้องกำหนดผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติ ตามขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเอกสาร

เมื่อเอกสารถูกส่งมา ขั้นตอนที่ 2 จะเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบเอกสารทำหน้าที่ตรวจสอบ และกดอนุมัติเอกสารเพื่อไปขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบแล้วรออนุมัติเอกสาร

เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 2 คือการตรวจสอบเอกสารแล้ว เอกสารจะส่งมาที่ผู้อนุมัติเอกสาร เพื่อทำการอนุมัติ โดยที่ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติเอกสารจะเป็นคนละคนกัน 

ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่เอกสาร

เมื่อเอกสารผ่านขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้าย คือการเผยแพร่เอกสาร การเผยแพร่เอกสาร จะเป็นหน้าที่ของ DCC (Document Control Clerk)

ตัวอย่างเอกสารที่ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

เอกสารที่ถูกเผยแพร่จะถูกจัดเก็บที่ไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน โดยผู้ที่ทำหน้าที่เผยแพร่จะต้องเลือก Folder ที่ต้องการนำไฟล์ไปจัดเก็บ ตัวอย่างไฟล์ที่ถูกอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ตามรูป

ประโยชน์ Workflow

ประโยชน์ของ Workflow ในด้าน ISO

การทำงานภายในองค์กรจะต้องมีการเซ็นอนุมัติเอกสารสำคัญ ด้วยเทคโนโลยีและเครือข่ายในปัจจุบันที่ดีขึ้น จึงทำให้การส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์รวดเร็วทันใจ

Benefit for User

ประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน

Benefit for IT

ประโยชน์สำหรับไอทีในองค์กร

Benefit for Organization

ประโยชน์สำหรับองค์กร

ทดลองใช้ระบบฟรีได้แล้ววันนี้ !!

เงื่อนไขทดลองใช้ระบบเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ***