การทำงานของ Computer Vision บนระบบจัดการเอกสาร BeeECM

ปัญหาสำคัญกับการจัดการเอกสาร คือเอกสารส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF รูปภาพ ไฟล์ Word หรือ Excel และมักจะต้องใช้คนในการอ่าน ประมวลผล

– เทคโนโลยีที่จะช่วยให้การจัดการเอกสารของคุณง่ายขึ้น –

Computer Vision คืออะไร

คอมพิวเตอร์เป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์และระบบได้รับข้อมูลที่มีความหมายจากภาพดิจิทัล วีดีโอ และการนำเข้าภาพอื่น ๆ และดำเนินการหรือให้คำแนะนำตามข้อมูลนั้น หาก AI ช่วยให้คอมพิวเตอร์คิด Computer Vision จะช่วยให้มองเห็น สังเกต และเข้าใจได้

          Computer Vision จะทำงานเหมือนการมองเห็นของมนุษย์มาก ยกเว้นมนุษย์มีจุดเริ่มต้น การมองเห็นของมนุษย์มีข้อได้เปรียบจากอายุขัยของบริบทในการฝึกวิธีแยกแยะวัตถุ อยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหน มีการเคลื่อนไหวหรือไม่ และมีบางอย่างผิดปกติในรูปภาพหรือไม่

Computer Vision กับการจัดการเอกสารบนระบบจัดเก็บเอกสาร BeeECM

BeeECM ได้นำระบบ Computer Vision เข้ามาใช้ในกระบวนการประมวลผลเอกสารแบบอัตโนมัติ ร่วมกับเทคโนโลยี AI สิ่งที่สำคัญที่ต้องการแก้ไขในการประมวลผลเอกสาร คือการต้องใช้คนในอ่านเอกสาร และป้อนข้อมูลเข้าในระบบ เทคโนโลยี AI จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด โดย AI ของ BeeECM สามารถดึงข้อมูลในเอกสารด้วยความแม่นยำ และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารทั้งในรูปแบบ Unstructured หรือ Semi-structured ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูล Structured ได้ เพื่อให้ระบบสามารถตรวจสอบ และจัดเก็บเข้าไปในไฟล์ตามกระบวนการทำงานที่ระบบจัดเก็บเอกสาร BeeECM ได้ออกแบบไว้

นอกจากนั้นระบบ AI ยังสามารถจัดการเอกสารได้หลากหลายรูปแบบโดยไม่จำเป็นต้องมีการออกแบบเทมเพลตเอกสารนั้นไว้ล่วงหน้า และตัวระบบ AI เองจะเรียนรู้การอ่านเอกสารอย่าต่อเนื่อง ทำให้สามารถอ่านเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยี AI ได้กลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยผลักดันทำให้เกิดกระบวนการทำงานอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบกระบวนการการทำงาน ซึ่งในปัจจุบันองค์การหลาย ๆองค์กรเริ่มมองหา Solution การประมวลผลข้อมูลด้วยระบบ AI ที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งก่อนหน้านั้นเรื่องนี้แทบเป็นไปไม่ได้หากใช้เทคโนโลยี OCR เพียงอย่างเดียว

– Solution ประมวลผลเอกสาร –

Solution ในการประมวลผลเอกสารบนระบบ BeeECM

เทคโนโลยี AI

Solution การประมวลเอกสารแบบอัตโนมัตินั้นได้ใช้การรวมตัวของเทคโนโลยี AI ในหลากหลายแขนง เพื่อที่จะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร และรูปภาพออกมาได้

เทคโนโลยี Computer Vision

สามารถจำแนกเอกลักษณ์ของแต่ละอย่าง และกำหนดพื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจได้หลังจากที่ได้ใช้เทคโนโลยี OCR ในการอ่านเอกสารในครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว โดยทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน เพราะไม่ต้องจัดทำรูปแบบของเอกสารล่วงหน้าไว้อีกต่อไป

เทคโนโลยี NLP (Natural Language Processing)

เป็นเทคโนโลยีในการประมวลผล และเข้าใจเอกสารแต่ละประเภท เทคโนโลยี NLP ทำให้เข้าใจถึงความหมายของตัวหนังสือที่ดึงออกมาจากเอกสาร โดยนำไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับพจนานุกรม และรองรับหลากหลายภาษา

เทคโนโลยี Fuzzy Logic

ความสามารถทำให้ระบบตัดสินใจได้เหมือนกับใช้มนุษย์ทำงาน และทำได้รวดเร็ว เมื่อรวมเทคโนโลยี NLP และ Fuzzy Logic เพื่อสนับสนุนเรื่องการตัดสินใจ ทำให้ช่วยพัฒนาความสามารถของระบบจัดเก็บเอกสาร BeeECM และยกระดับประสิทธิภาพการทำงานกับเอกสารมากขึ้น

เทคโนโลยี Machine Learning

ทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกดึงออกมาจากเอกสาร และตรวจสอบหาความผิดปกติข้อมูลที่ระบบได้ดึงออกมา หากพบความผิดปกติจะทำการแจ้งเตือนผ่านระบบ BeeECM เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบเข้ามาตรวจสอบ

เทคโนโลยี AI บนระบบจัดเก็บเอกสาร BeeECM

Solution การประมวลผลเอกสารในระบบจัดเก็บเอกสาร BeeECM ได้ใช้ความสามารถของเทคโนโลยี AI ในหลากหลายสาขา ตั้งแต่ NLP (Natural Language Processing) หรือเทคโนโลยีประมวลผลภาษาธรรมชาติ Deep learning, Computer Vision และ Machine Learning และเมื่อผนวกเทคโนโลยีเหล่านี้ร่วมกันกับเทคโนโลยี OCR และกระบวนการทำงานบนระบบจัดเก็บเอกสาร BeeECM ทำให้การจัดการเอกสารในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทดลองใช้ระบบฟรีได้แล้ววันนี้ !!

เงื่อนไขทดลองใช้ระบบเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ***